Rekisteriseloste/Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland

Y-tunnus: 0117013-2

Postiosoite: Iso Roobertinkatu 3–5 A 22, 00120 Helsinki

Sähköposti:matrikkeli@artists.fi

Puhelin: +358 40 8345 0170

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

 

Järjestökoordinaattori Marketta Tuomainen

Osoite: Iso Roobertinkatu 3–5 A 22, 00120 Helsinki

Sähköposti: matrikkeli@artists.fi

Puhelin: +358 40 8345 170

REKISTERIN NIMI

Suomen Taiteilijaseuran kuvataiteilijamatrikkeli

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTA

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen.  

Suomen Taiteilijaseuran kuvataiteilijamatrikkeli toimii kuvataiteilijoiden ammatillisena markkinointikanavana.

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen ja tutkimus- ja tilastointikäyttöön.

Tietoja voidaan käyttää myös Kuvataiteilijamatrikkelia koskevaan tiedottamiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Etunimet, sukunimi, ammattinimike, syntymävuosi, syntymäpaikka, sukupuoli, sähköpostiosoite, kotisivun osoite, puhelin, osoite (koti/työ), postinumero (koti/työ)    postitoimipaikka (koti/työ), maa ja ansioluettelo sekä taiteilijan käyttäjätunnus.

Kuvataiteilijamatrikkeli on luonteeltaan pysyvä. Taiteilijan tiedot poistetaan taiteilijan omasta pyynnöstä tai oikeudenomistajien pyynnöstä.


 
 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET  


Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröity syöttää ja luovuttaa tiedot rekisteriin itse.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä tietoja luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

 


TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA REKISTERISSÄ OLEVAN TIEDON KORJAAMINEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

 

 

 

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Suomen Kuvataiteilijat -verkkomatrikkelin pääkäyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Mainostoimisto Staart Oy:n hallinnoimalla salasanasuojatulla palvelimella.

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen Taiteilijaseuran kuvataiteilijamatrikkeliin on tallennettu.

 Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Iso Roobertinkatu 3–5 A 22, 00120 Helsinki. Rekisterinpitäjä tarkistaa rekisteröidyn henkilöllisyyden kuvallisella henkilötodistuksella tarkastuspyynnön saapumisen jälkeen. Tarkastus tapahtuu rekisterinpitäjän toimitiloissa ennen tietojen luovuttamista. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, tai muun palvelun tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Rekisteröity voi päivittää omia perustietojaan olemalla yhteydessä Suomen Taiteilijaseuraan sähköpostilla matrikkeli@artists.fi. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarkastaa taustakysymyksien avulla.

 Korjauspyynnön voi tehdä myös allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi").

Tämän lisäksi rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Henkilötietojen käsittelyä koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

ANNA-
LEA
KOPPERI

TOTTE
MANNES

PAULI APOLLO
AHOPELTO

MERJA Katariina
SIRKIÄ

RAIJA
JOKINEN

HANNA MARIA
LAMNAOUER

HELENA
JUNTTILA

HANS Oskar
BJÖRKLIND

MAARIT Ilona
NISSILÄ
   
MERJA
METSÄNEN

JONNA
SALONEN

PÄIVI Liisa Maritta
MAUNU

Tommi Kalervo
Mäkelä

NIILO
SUIHKO

EIJA Marita
TEMISEVÄ

HANNA
SEPPÄNEN

TEA Maria
TIKKA

ANNIKKI Tellervo
POIJÄRVI

MERJA
LAINE